Contours & Volumes

An exhibition of the Works of Pradosh Das Gupta & Sarbari Roy Choudhuri.